Všeobecné podmienky účasti na podujatí Biohackathon

uzatvorené podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

(ďalej len „Zmluva“ alebo „Všeobecné podmienky“)

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky upravujú pravidlá účasti na podujatí Biohackathon organizovanom občianskym združením BioHive o.z. 

Upravujú taktiež práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. Organizátora a Účastníka Vzdelávacieho programu. 

Definície pojmov:

a) Organizátor: BioHive o.z., so sídlom Račianska 43, 831 02 Bratislava, IČO: 529 393 83, zapísané v Evidencii občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-58548.(ďalej len “Organizátor”) 

b) Cieľom a predmetom činnosti združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne a materiálne vykonávať základnú činnosť združenia a to:

  • Vykonávať vzdelávacie činnosti pre mladých ľudí v oblasti prehlbovania sebarozvoja a tvorby vlastného produktu vo vedeckej, výskumnej alebo komerčnej sfére, alebo ich prepojením.

  • Robiť osvetu v oblasti popularizácie vedy, rozvoja vedeckého prostredia, úlohy biznisu vo vede,  aplikovaného výskumu a umiestnenia jeho produktov na trh.  

  • Vytváranie systematických krokov k vytvoreniu motivujúceho prostredia, kde mladí ľudia budú  môcť slobodne tvoriť a venovať sa realizácii svojich nápadov.

  • Podporovať nadaných študentov a mladých ľudí v ich osobnom sebarozvoji formou udelenia, alebo sprostredkovanie štipendií.

  • Organizovať podujatia a súťaže na popularizačnú činnosť a prezentačnú činnosť aktivít vyvíjaných BioHive o.z. 

(ďalej len “Cieľ činnosti združenia”) 

c) Účastníkom sa rozumie osoba, ktorá sa prihlásila na Vzdelávací program prostredníctvom prihlasovacieho formulára.  Za neplnoletého Účastníka koná jej zákonný zástupca v zmysle platných právnych predpisov.  

(ďalej len “Účastník“, alebo “Študent” )

d) podujatím Biohackathon sa rozumie: 3 dňový hybridný hackathon zameraný na biotechnologické riešenia výziev a pridružené aktivity a workshopy, ktoré môžu prebiehať aj v iných dňoch. Účastníci budú zaradený do interdisciplinárnych tímov, v rámci ktorých sa budú snažiť vyriešiť zadaný problém pomocou biologických znalostí. Tímy bude posudzovať porota, ktorá rozhodne o udelení ceny pre víťazný tím. Časť hackhatonu bude prebiehať vo fyzickom priestore a časť podujatia v online priestore prostredníctvom nástrojov IKT.  V rámci projektovej časti sú Účastníci zaradení do tímov. Počet Účastníkov je obmedzený maximálne na 50 Účastníkov. (ďalej len “Podujatie”) 

e) Výberovým procesom sa rozumie proces po registrácii, ktorý predchádza zaradeniu Účastníka do programu. Organizátor v rámci výberového procesu posudzuje vhodnosť Účastníka pre zaradenie do programu a jeho výsledkom môže byť prijatie Účastníka na Podujatie, alebo zamietnutie registrácie.  (ďalej len “Výberový proces”) 
 

II. Registrácia na Podujatie

a)  Účastník sa registruje na stránke www.biohackathon.sk, vyplní a odošle online prihlasovací formulár (registrácia) nachádzajúci sa na podstránkach, ktorý je zo strany Organizátora potvrdený automaticky prihlasovacím systémom.

b) Registrácia je platná za podmienky vyplnenia a odoslania registračného formulára. 

c) Organizátor následne zaradí Účastníka do Výberového procesu, ktorý bude ukončený najneskôr 7 dní pred začatím vzdelávacieho programu. 

d) Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Účastníkom vzniká dňom zaplatenia registračného poplatku. 

III. Obsah Podujatia

Súčasťou programu je:

a) Prístup na teoretické webináre a prednášky. 

b) Zadanie výzvy, ktorú budú tímy riešiť.

c) tímová spolupráca a asistencia mentorov pre tím v rámci vyhradených časov.

d) Online sprievodné podujatia a networkingy

e) Vyhodnotenie súťaže tímov a udelenie cien

 

Jednotlivé aktivity sa budú v období od 31.3.2021 do 12.4.2021 pričom ústredná tvorivá časť hackathonu sa bude konať od 9.4.2021 do 11.4.2021. 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť spôsob vykonávania vyššie uvedených aktivít v rámci Podujatia na online/offline formu alebo tieto kedykoľvek dočasne prerušiť, prípadne zmeniť termín konania jednotlivých aktivít v prípade výskytu nepredvídateľných okolností objektívne znemožňujúcich alebo podstatne sťažujúcich vykonávanie predmetných aktivít v offline/online forme. 


 

IV. Registračný poplatok

a) Registračný poplatok slúži na zabezpečenie Cieľu činnosti združenia v súvislosti so Vzdelávacím programom.

b) Výška poplatku za podujatie je: 6 €. V prípade, že účastník má záujem o vyrobenie darčeku, ako pripomienky na podujatie, tak cena registračného poplatku je 20 €, s tým, že zvýšená časť poplatku pokrýva náklady výroby a poštovného. 

c) Organizátor posiela spolu s potvrdením prijatia registrácie e-mailom Účastníkovi inštrukcie k zaplatniu registračného poplatku.

d) Účastník, ktorý obdržal potvrdenie registrácie je povinný uhradiť registračný poplatok bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Organizátora: 

  • jednorázovo v plnej výške – najneskôr do 3 dní od potvrdenia registrácie a najneskôr v deň predchádzajúci podujatiu,  

  • v poznámke uvedenie meno a priezvisko Účastníka a slovo "Biohackathon"

  • peňažný ústav - Slovenská Sporiteľňa a.s. - názov účtu: BioHive o.z. - číslo účtu: 5168784614/ 0900 - IBAN: SK2009000000005168784614

e) V prípade, že Účastník neuhradí zálohovú faktúru v termíne splatnosti, tak Organizátor považuje registráciu za neplatnú. 

f) Organizátor sa zaväzuje po prijatí registračného poplatku informovať Účastníka o prijatí platby. 

g) Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, či individuálne zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné. 

V. Práva a povinnosti Účastníka

a) Účastník prehlasuje, že všetky údaje vyplnené v prihlasovacom online formulári sú pravdivé. 

b) Účastník je povinný o všetkých zmenách týkajúcich sa účasti na Podujaí informovať Organizátora aj písomnou formou - e-mailom na adresu simona@lifbee.com.

c) Účastník sa zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania a pravidlá určené Poskytovateľom priestoru.

d) V prípade neúčasti Účastníka na aktivite v rámci Podujatia, Organizátor uhradenú cenu za vymeškané hodiny Účastníkovi nevracia. 

e) V prípade aktivít s prezenčnou formou účasti sa Účastník zaväzuje dodržiavať pravidlá slušného správania, bezpečnosti a pravidlá určené poskytovateľom priestoru a Organizátorom, tak aby nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku, či už Účastníka, alebo iných osôb.

f) Účastník je povinný postupovať v rámci účasti na Podujatí a pri plnení tejto Zmluvy v dobrej viere, s náležitou starostlivosťou a za účelom zabezpečenia bezproblémových a riadnych vzťahov medzi Organizátorom, Účastníkom a inými účastníkmi Podujatia. 


 

VII. Práva a povinnosti Organizátora

  

a) Organizátor sa zaväzuje uviesť na svojej webovej stránke všetky informácie pravdivo a zrozumiteľne. 

b) Organizátor sa zaväzuje dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach. 

c) Organizátor nenesie zodpovednosť za činnosť tretích strán v súvislosti s organizáciou a konaním Podujatia (napr. zmluvní partneri a suborganizátori). 

d) Organizátor nenesie zodpovednosť za kvalitu spojenia pri online komunikácii, ktorá je zabezpečovaná online nástrojmi tretích strán a prevádzkovateľmi digitálnych sietí.

e) Ak je Organizátor nútený v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností v priebehu Podujatia (napr. nedostatočný počet študentov) zmeniť podmienky Podujatia alebo zrušiť Podujatie, informuje o tejto skutočnosti Účastníka bezodkladne. Organizátor navrhne Účastníkovi zmenu termínu za iný zo svojej ponuky, prípadne inú formu náhrady. Ak Účastník s navrhovanými zmenami nesúhlasí a Účastník nebude ďalej na Podujatí participovať, Organizátor vráti Účastníkovi pomernú časť uhradeného registračného poplatku. 

f) Pri zrušení Podujatia v prípade nepredvídateľných objektívnych skutočností ešte pred jeho začatím (napr. nedostatočný počet študentov) je Organizátor povinný Účastníka informovať o tejto skutočnosti bezodkladne, a to najneskôr 1 deň pred začatím Podujatia. V prípade, že sa na základe uvedených skutočností Podujatie nezaháji, Účastník má právo na vrátenie uhradeného registračného poplatku za Podujatie. 

 

VIII. Odstúpenie od Zmluvy, vylúčenie z účasti na Podujatí

a) Účastník môže odstúpiť od Zmluvy aj bez udania dôvodu, a to písomnou formou/e-mailom. 

b) Účastníkovi odstúpením od Zmluvy nevzniká nárok na vrátenie uhradeného poplatku za Podujatie, ani jeho pomernej časti.  

c) Organizátor môže vylúčiť Účastníka za hrubé, alebo opakované porušenie disciplíny a pravidiel v rámci Podujatia, predovšetkým pravidiel uvedených v čl. V týchto Všeobecných podmienok. 

d) Odstúpenie Účastníka od Zmluvy je platné a účinné dňom doručenia písomného oznámenia Organizátorovi. 

e) Organizátor môže odstúpiť od Zmluvy v prípade objektívne nepredvídateľných okolností alebo v prípade, že Účastník nesplní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

IX. Štipendium

a) Organizátor si vyhradzuje právo udeliť  Účastníkovi štipendium. 

b) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium na základe nepriaznivej finančnej situácie Účastníka (sociálne štipendium). 

c) Organizátor sa môže rozhodnúť udeliť štipendium aj na základe aktívneho prístupu Účastníka k aktivitám, ktoré sú predmetom Vzdelávacieho programu(motivačné štipendium). 

d) Na štipendium nevzniká Účastníkovi právny nárok. 

e) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o výške štipendia. Organizátor posudzuje podmienky získania štipendia a výšku štipendia pri každom Účastníkovi individuálne. Organizátor môže udeliť štipendium najmä vo forme zľavy zo školného alebo vo forme peňažného daru určeného na podporu vzdelávania Účastníka. 

X. Rozdelenie do tímov

a) Súčasťou procesu Podujatia bude aj zaraďovanie do tímov. Čím sa myslí vytvorenie pracovných skupín Účastníkov, ktorí budú riešiť zadaný problém počas trvania projektovej časti Podujatia.

b) Organizátor si vyhradzuje právo rozdeliť Účastníkov podľa vlastného uváženia. 

c) Právo Účastníka a Objednávateľa na reklamáciu sa nevzťahuje na zaradenie do tímu, interakcie a kvalitu spolupráce v rámci tímu.

IX. Dielo a jeho licencovanie na propagačné účely a vzdelávacie účely

a) Účastník berie na vedomie, že v rámci aktivít Podujatia prípadne vďaka týmto aktivitám môže, vzhľadom na ich povahu, dôjsť k vzniku diela v akejkoľvek podobe a forme v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. 

b) Účastník sa týmto, v prípade vzniku autorstva, spoluautorstva alebo inej formy autorstva k dielu podľa predchádzajúceho odseku, zaväzuje prednostne uskutočniť s Organizátorom  rokovania za účelom udelenia licencie na použitie diela na propagačné a vzdelávacie účely v rámci Podujatia. 
 

XII. Záverečné ustanovenia

a) Účastník zároveň súhlasí s použitím audiovizuálnych záznamov z Podujatia na propagačné účely. 

b) Organizátor je oprávnený osobné údaje a audiovizuálne záznamy z Podujatia ďalej spracovávať, a to pri organizovaní svojich ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu aktivít Organizátora. 

c) Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje Účastník Organizátorovi na základe osobitného súhlasu.  

d) Pripomienky, ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy sa Účastník dozvedel o skutočnosti zakladajúcej nárok na reklamáciu/pripomienky. 

e) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník prípadne ďalšími právnymi predpismi patriacimi do právneho poriadku Slovenskej republiky. 

f) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z ich právnych vzťahov prednostne mimosúdnou vzájomnou dohodou.  

g) V prípade, že by Zmluvné strany nevedeli, napriek vynaloženému maximálnemu úsiliu, dospieť k vzájomnej dohode o vyriešení prípadného sporu, sú na riešenie týchto sporov príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, prípadne iné orgány verejnej moci Slovenskej republiky podľa povahy sporu.  

h) Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky podmienky sú im jasné a zrozumiteľné, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť. 

ch) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné podmienky, pričom o každej zmene alebo doplnení primeraným spôsobom informuje Účastníka. Takáto zmena alebo doplnenie nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením zmenených alebo doplnených Všeobecných podmienok na stránke www.biohackathon.sk.  V prípade, že Účastník nebude so zmenou alebo doplnením súhlasiť, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach v časti o odstúpení od Zmluvy. 

i) Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok neplatným alebo neúčinným, nastúpi namiesto týchto ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom k takémuto neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

j) Tieto Všeobecné podmienky účasti na Vzdelávacom programe sú platné a účinné od 01.02. 2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou registrácie Účastníka na Podujatie.